Rekisteriseloste

TUNNELOISTO – ASIA­KAS­RE­KIS­TE­RIN TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on TunneLoisto (y-tunnus 3234746-3)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Bianca Navia (yrityksen perustaja)

TunneLoisto

Helmipöllönkatu 7 b 13

02680 Espoo

bianca@tunneloisto.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on TunneLoiston asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uu­ti­soin­ti­tar­koi­tuk­sis­sa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

1. Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

2. Henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;

3. Henkilön suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Kir­jan­pi­toto­sit­tei­ta säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vai­tio­lo­vel­vol­li­suut­ta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

1. Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan mää­rit­tä­mis­kri­tee­rit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;

2. Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

3. Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

4. Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

5. Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

6. Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

7. Oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

Google Analytics, Google Ads

13. Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa.

Facebook ja Instagram

TILAUS- JA TOI­MI­TUSEH­DOT

TunneLoiston tunneloisto.fi -sivustolla myytävät tuotteet pyritään toimittamaan aina mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 21 vuorokauden kuluttua tuotteen tilaamisesta. Tilatut tuotteet toimitetaan heti asiakkaalle, kun maksu on kirjautunut TunneLoiston pankkitilille. Tilatut palvelut toteutetaan ja laskutetaan asiakkaan kanssa sovitusti. Palvelut, jotka on sovittu toteutettavaksi heti, toteutetaan maksun kirjauduttua TunneLoiston pankkitilille. Omissa tai asiakkaan tiloissa pidetyt valmennukset, ohjaukset ja luennot maksetaan tai laskutetaan heti tilaisuuden jälkeen. Laskun maksuaika on 14 vrk tilaisuuden päiväyksestä. Asiakkaan tilaamien tuotteiden omistusoikeus säilyy TunneLoistolla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Vastuu tuotteen vioittumisesta tai katoamisesta siirtyy asiakkaalle heti tuotteen luovutuksen jälkeen.

Käyttöehdot

Kaikki tunneloisto.fi -sivustolla myytävät valmennustuotteet ja palvelut ovat Bianca Navian laatimia ja tekijänoikeuslain nojalla TunneLoiston ja Bianca Navian omistamia. Sivustollani myytävien valmennustuotteiden ja palveluiden kopioiminen ja levittäminen kolmansille osapuolille ilman lupaa on tekijänoikeuslain nojalla kiellettyä. Vain tuotteen ja/tai palvelun ostajalla on niihin käyttöoikeus.

Kaikki valmennustuotteet ja palvelut on pyritty tekemään parhaalla asian­tun­te­muk­sel­la­ni asiakasta auttaakseni ja niin, etteivät ne sisältäisi asiavirheitä. TunneLoisto ei kuitenkaan ole vastuussa val­men­nus­tuot­tei­siin ja palveluihin mahdollisesti jääneistä virheistä eikä vastaa niiden käytöstä johtuneista mahdollisista haitoista. Valmennustuotteita/palveluita opiskellessaan ja -harjoituksia tehdessään asiakkaalla itsellään on aina vastuu omasta terveydellisestä tilanteestaan, henkisestä tasapainostaan ja tekemistään elämänsä ratkaisuista. Asiakas on aina itse vastuussa siitä, että hänen terveydellinen tilanteensa on sellainen, että valmennustuotteiden/palveluiden opiskelu on mahdollista. Mikäli valmennustuotteiden tai palvelujen käytössä ilmenee haasteita tai ongelmatilanteita, ota yhteyttä bianca@tunneloisto.fi.

Hakeuduthan asianmukaisten lääkärien tai terapeuttien palveluihin, jos terveydentilasi niin vaatii.

Asiakas on aina itse vastuussa kaikista oman elämänsä tai liiketoimintansa ratkaisuista.

Palautusoikeus

Sähköisellä val­men­nus­ma­te­ri­aa­lil­la, joka on kokonaan asiakkaan hallussa heti ostotapahtuman jälkeen, ei lähtökohtaisesti ole palautusoikeutta. Yritykseni asiakkaana sinulla on kuitenkin kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden tuotteiden vaihto- ja palautusoikeus. Mikäli olet tyytymätön ostamiisi tuotteisiin tai palveluihin, otatko yhteyttä ensisijaisesti bianca@tunneloisto.fi.

Kiitos!

EVÄSTEET